Algemene voorwaarden 

Bestel je iets in de shop of in opdracht? Dan ga je akkoord met deze voorwaarden.
Heb je nog vragen stuur me dan een e-mail; studioglans@icloud.com

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan:
Studio Glans | Eenmanszaak


Inhoud

 • Identiteit ondernemer
 • Algemeen
 • Prijzen en offertes
 • Betaling
 • Overeenkomst
 • Levering en leveringstermijn
 • Verzenden en verpakken
 • Herroepingsrecht
 • Uitsluiting herroepingsrecht
 • Auteursrecht en copyright
 • Overmacht
 • Klachten
 • Garantie
 • Aansprakelijkheid
 • Privacy
 • Recht en geschillen

Identiteit van de ondernemer
Janny Schuijffel  | Studio Glans;
Diepenbrockstraat 15;
06 23 25 99 88  bereikbaar van ma t/m vrij tussen 10:00 - 16:00
E-mailadres: studioglans@icloud.com
KvK-nummer: 09201555
Btw-identificatienummer: 164485715B01

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, offerte en actie tussen Studio Glans en koper of opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn afgeweken van deze voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling via de website verklaart opdrachtgever of koper bekend te zijn met deze algemene voorwaarden en deze te accepteren. Alle informatie op de website van Studio Glans maakt onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. Indien er onduidelijkheid is betreft deze voorwaarden of als zich situaties voordoen die niet in deze voorwaarden staan vermeld, dan wordt betreffende situatie zoveel mogelijk beoordeeld op basis van deze algemene voorwaarden.

Prijzen en offertes
De vermelde prijzen in de shop van Studio Glans zijn in euro’s, inclusief 21% btw en verpakkings- en verzendkosten. De prijzen kunnen altijd door Studio Glans worden gewijzigd. Eventuele uitzonderingen worden altijd vermeld op de website. Alle offertes en aanbiedingen van Studio Glans zijn vrijblijvend, tenzij de offerte is overeengekomen. Een offerte of aanbieding vervalt als het product waarop de offerte betrekking heeft niet meer beschikbaar is. Studio Glans blijft volledig eigenaar van de geleverde producten tot koper of opdrachtgever, in alle gevallen, zijn betalingsverplichting volledig is nagekomen.

Betaling
Bestelde producten worden vooraf betaald door koper. door een van de aangeboden betalingsmogelijkheden. Producten worden verzonden na ontvangst van het orderbedrag voor de bestelling. Voor de gepersonaliseerde producten geldt een aanbetaling van 30% en het resterende bedrag achteraf. Er zal een factuur worden opgemaakt na goedkeuring van opdrachtgever. De betalingstermijn van een factuur is veertien dagen. 

Overeenkomst
De overeenkomst tussen koper of opdrachtgever en Studio Glans komt tot stand wanneer opdrachtgever of koper een bestelling heeft geplaatst via de website van Studio Glans, en deze per email door Studio Glans is bevestigd. Voordat producten geleverd of gedrukt worden dient opdrachtgever of koper akkoord te gaan met het online beeld of online proef van het product. Wanneer een opdrachtgever van een gepersonaliseerde opdracht met een concept akkoord gaat, dient een aanbetaling van 30% van de totale factuur te worden voldaan. Hierna zal het concept verder worden uitgewerkt en wordt een eerste digitale proef verzonden. Nadat de digitale proef is goedgekeurd, volgt de factuur per e-mail en dient het resterende factuurbedrag (ontwerpkosten minus aanbetaling) te worden voldaan. Een digitale proef is altijd een indicatie. Afwijkingen tussen het eindproduct en het proefvoorbeeld zijn geen reden tot ontbinding van de overeenkomst, korting of schadevergoeding. De kleuren van de online proef kunnen namelijk op elk computerscherm anders zijn en kunnen verschillen van de uiteindelijke kleur op papier. Dit kan liggen aan de instellingen van het beeldscherm, de drukpers, papiersoort etc. Na ontvangst van betaling, worden de bestanden naar de drukker verzonden en wordt de definitieve druk toegezonden. Na akkoord door koper of opdrachtgever kan Studio Glans niet meer aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de gegevens van het geleverde product. Indien, alsnog aanpassingen gewenst zijn, wordt een uurtarief van €59,90 exclusief btw berekend.

Levering en leveringstermijn
Studio Glans probeert ten alle tijden de bestellingen met grote zorg uit te voeren en streeft er naar de producten zo spoedig mogelijk te leveren. De vermelde leveringstermijnen zijn indicatief. Studio Glans is niet aansprakelijk voor vertraging in de levering en schade die koper of opdrachtgever zou kunnen leiden als gevolg van het niet of niet tijdig leveren. Studio Glans kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verzuim van derden van wie de levering afhankelijk is, zoals de drukkerij en transporteur.

Verzenden en verpakken
Studio Glans draagt zorg voor een duurzame verpakking van de door haar geleverde producten. Schade aan verpakkingsmaterialen worden niet gezien als productschade, en derhalve kan Studio Glans niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan de verpakking door transport.

Herroepingsrecht
Wanneer de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzenden voor eigen rekening. Studio Glans zal het betaalde aankoopbedrag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen. Het product is dan terugontvangen of wanneer sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Uitsluiting herroepingsrecht
Studio Glans zal het herroepingsrecht van de opdrachtgever uitsluiten, aangaande bestellingen van op maat gemaakte ontwerpen.
Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de koper zelf. In dat geval is de koper aansprakelijk en wordt er niet overgegaan op terugbetaling en is retourneren niet mogelijk (zie garantie).


Auteursrecht en copyright  
Van alle op deze website en aanverwante social media aanwezige illustraties, gedichten en ontwerpen ligt het auteursrecht bij Studio Glans. De illustraties, gedichten en ontwerpen mogen op geen enkele wijze gekopieerd, vermenigvuldigd of gecommercialiseerd worden. Ontwerp en concept zijn en blijven eigendom van Janny Schuijffel van www.studioglans.nl. De geleverde illustraties, gedichten en ontwerpen mogen dan ook niet zonder toestemming van Studio Glans aangepast, gedrukt of gereproduceerd worden. De klant betaalt voor het recht om gebruik te maken van de illustratie, het gedicht en/of ontwerp voor uitsluitend eigen gebruik. Overname en verspreiding van teksten, afbeeldingen en/of gebruik van het logo van Studio Glans is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Glans. Studio Glans heeft recht op naamsvermelding op elk product en op het tonen van de illustratie, gedicht en/of het ontwerp op de website en sociale media, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen met opdrachtgever. Bij overtredingen worden gerechtelijke stappen ondernomen.

Overmacht
In geval van onverwachte omstandigheden waar Janny Schuijffel geen invloed op heeft, maar waardoor Janny Schuijffel niet in staat is haar verplichtingen na te komen heeft zij het recht een overeenkomst te ontbinden. Janny Schuijffel kan, indien mogelijk de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze onverwachte periode langer duurt dan een maand, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de opdrachtgever. Is Janny Schuijffel haar verplichtingen gedeeltelijk nagekomen dan is Studio Glans gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte te factureren. De opdrachtgever is verplicht dit deel van de factuur te voldoen.

Klachten
Klachten of opmerkingen die worden ingediend na het verzenden van de kaarten en posters of in gebruik name van de (gepersonaliseerde) producten worden niet meer in behandeling genomen. Koper of opdrachtgever heeft op dat moment de geleverde producten geaccepteerd zoals ze zijn geleverd conform de overeenkomst. Er kan dan geen beroep op korting of schadevergoeding worden gedaan.

Garantie
Studio Glans garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de gangbare eisen volgens de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en vrij zijn van gebreken. Indien het geleverde product gebreken vertoont heeft koper of opdrachtgever recht op vervanging van het product. Het te vervangen product moet teruggezonden worden naar Studio Glans. De verzendkosten zijn in dat geval voor rekening van Studio Glans. Als vervanging niet mogelijk is, heeft Studio Glans het recht om de overeenkomst te ontbinden en zal zij koper of opdrachtgever het aankoopbedrag crediteren. De hier genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van irrationeel of onzorgvuldig gebruik of wanneer de koper, opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht of voor doeleinden hebben gebruikt waarvoor het product niet bestemd is. Koper of opdrachtgever komt niet in aanmerking voor garantie indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van weersomstandigheden, omdat Studio Glans hier geen invloed op kan uitoefenen.

Aansprakelijkheid
De totale aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant is betaald voor het product die aanleiding gaven tot een schadegeval betreft Studio Glans.


Privacy
Door koper of opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend door Studio Glans gebruikt en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, mits dat noodzakelijk is voor de betaling en bezorging van de bestelling. Persoonsgegevens zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld voor commerciële doeleinden. Meer informatie over jouw privacy vind je op desbetreffende pagina.

Recht en geschillen
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Studio Glans is het Nederlands recht van toepassing, waarbij geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter.  
 
Copyright © Studio Glans 2018